Colton Court – Season 3 Episode 32 – Todd Herrmans